Kodukord

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 5-1/6, 02.05.2018
Hoolekogu kooskõlastus 18.04.2018

JÄRVE LASTEAIA KODUKORD
Lasteaia kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist.
Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastustavad vanemad. Perekondliku kasvatust toetavad koolieelsed lasteasutused.
Kodukord on lastele, lastevanematele ning töötajatele täitmiseks kohustuslik. Kodukorra tingimustega nõustumist kinnitatakse õppeaasta alguses allkirjadega.

1. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA VIIMINE
Lasteaia rühmad on avatud 7.00 – 19.00.
Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel, tuleb vanemal leida aega lapse harjutamiseks lasteaiaga kuni kaks nädalat. Harjutamise kord lepitakse kokku rühma õpetajatega. Eeldame, et laps tuleb lasteaeda mähkmeta. Kui laps siiski kasutab mähkmeid, siis on lapsevanema kohustus panna lapse kappi piisav kogus püksmähkmeid. Lasteaias ei kasuta lapsed lutipudelit ega lutti. Need abivahendid tuleb jätta koju ning mitte panna lapse kappi.
Lasteaia igapäevaelu toimub päevakava alusel. Laps andke isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile ja kindlasti informeerige juhtumistest, mis võivad lapse päeva mõjutada (haigusnähud, halvasti magamine jne). Last üksi lasteaeda saata ei tohi.
Vanematel on kohustus tuua lapsed hiljemalt kell 9, sest siis algab õppetegevus. Erandjuhtudel (arstiaeg) tuleb eelnevalt lasteaeda teavitada. Kui laps sööb hommikusööki, siis tuua laps lasteaeda hiljemalt kell 8.15.
Kui tulete lapsele järele, siis ärge lahkuge õpetajale ütlemata. Lapsevanem peab rühma õpetajat teavitama, kui lapsele tuleb järele keegi teine, mitte isa või ema. Juhul kui erandina toob last lasteaeda või viib teda koju lapse alaealine õde või vend, esitab lapsevanem direktorile avalduse.
Lapse lasteaeda toomise ja lasteaiast viimise ajal ei kasuta lapsevanem nutiseadmeid (sh mobiiltelefoni).
Alkoholi- või narkojoobes olev isik ei tohi last lasteaeda tuua ega sealt ära viia.
Alkoholi- või narkojoobe kahtluse korral helistab õpetaja teisele lapsevanemale (või politseile).
Ootame lapsele vanemaid järgi hiljemalt 18.45

2. VANEMA/ÕPETAJA VASTUTUSALA
Lapse eest vastutab lasteaias viibimise ajal rühma õpetaja.
Lasteaia ühistel üritustel vanematega vastutab lapse eest lapsevanem. Lasteaia üritustel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasas olevate pereliikmete käitumine ei häiriks esinejaid. Lapsevanem ei tegele ürituste ajal kõrvaliste asjadega (nt. nutiseadmetega).
Lapsevanem vastutab lapse eest õuealal hetkest, mil õpetaja on lapse vanemale üle andnud.

3. RIIETUS
Laps tuleb lasteaeda tervete ja puhaste riietega. Riided peavad vastama lapse suurusele. Sukkpüksid on pesu ning nende peale panna nt. seelik või lühikesed püksid.
Lapse riietus ja jalanõud tuleb valida vastavalt ilmale ja need tuleb korras hoida ja kuivatada. Rühmaruumi sobivad mugavad mängutööriided ning libisemiskindlad, mittemäärivad ning jalas püsivad jalatsid. Meie majas käivad kõik ilma välisjalanõudeta.
Laste riietel ei tohi olla pikki paelu ning muid ohtlike detaile. Pikad sallid on keelatud ohutuse tagamise põhimõttel. Tõmblukud laste riietel peavad olema terved ning kergesti töötama. Kaelaketid ning rippuvad või rõngakujulised kõrvarõngad on lasteaias keelatud.
Õues olemiseks olgu õiged õueriided (mängutööriided – kummisaapad, vettpidavad riided). Sõrmikud võib kaasa panna lapsele, kes oskab neid ise kätte panna.
Laste isiklikud asjad varustada (markeerida) oma lapse nimega.
Väikelaste kapis on hädavajalikud pabertaskurätikud ja tagavarariided, vajadusel mähkmed. Tüdrukutel on vajalik ka kamm või juuksehari ning varuga juuksekumme.
Lapsel on lasteaias oma kapp, mida hoiab korras lapsevanem. Vähemalt ühel korral nädalas vaadatakse lapse kapi sisu üle ning lasteaia jaoks mittevajalik viiakse koju.

4. TOITLUSTAMINE
Laste toitlustamine toimub kolm korda päevas: hommikusöök on 8.30 – 8.50, lõunasöök 12.15- 12.45, õhtuoode 15.45 – 16.00
Laps sööb lasteaias ainult lasteaia toitu. Eridieeti vajavatest lastest (arstitõendi alusel) palun teavitage lasteaeda toidumenüü muutmiseks.
Lapsevanem saab tutvuda menüüga rühma infostendil ning lasteaia kodulehel www.lasteaed.elva.ee
Puudutud päev maksustatakse, kui vanem pole teatanud puudumisest eelmise päeva hommikul kella 9.00-ks (ka haiguse puhul). Lapsevanem teavitab oma rühma õpetajat telefoni, meili või www.eliis.ee teel, lapse puuduma jäämisest. Õigeaegse teavitamise puhul toimub toidult mahaarvestus alates järgnevast päevast.
Kui laps on lasteaiast puudunud, siis lapse rühma naasmisest tuleb õpetajaid teavitada üks päev enne lapse lasteaeda tulekut, selleks et lisada laps toidunimekirja. Teatamata jätmisel saadetakse laps koju tagasi (kehtib alates 01.01.2017)
Kõik toidukorrad on garanteeritud eelmisel päeval lasteaias kohal olnud lastele. Peale puudumist ette teatamata lasteaeda tulnud lapsele ei garanteerita sellel päeval toitlustamist.

5. MÄNGUASJAD
Rühmas kokkulepitud nädalapäeval võib lasteaeda kaasa tuua isiklikke mänguasju, kuid tuleb arvestada, et need võivad katki minna või kaduda. Seetõttu palume lasteaeda mitte kaasa panna väga väikeseid või kergeti purunevaid mänguasju. Igapäevaselt võib lapsel kaasas olla kaisuloom uneajaks.
Õpetaja ei vastuta kodust toodud mänguasjade kadumise või katkimineku eest.

6. TERVIS
Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (alus: 24.09.2010 sotsiaalministri määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”). Õpetajal on õigus keelduda haigustunnustega last vastu võtmast (s.h. nohu, köha).
Kui laps haigestub lasteaias viibimise ajal, võtab õpetaja viivitamatult ühendust lapsevanemaga. Lapsevanem on lapse haigestumisel kohustatud lapsele järele tulema. Palavikuks loeme lapse kehatemperatuuri üle 37 kraadi. Lapse haigestumise korral (ka köhiv ja nohune laps on haige ja nakatab teisi lapsi) pöörduda perearsti poole.
Kui laps on saadetud õpetajate poolt haiguse tõttu koju, siis järgmisel päeval vanemad last lasteaeda ei too.
Nakkushaigustest teavitage koheselt oma rühma õpetajat.
Ravimeid lasteaias ei anta.
Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.
Esmakordselt lasteaeda tulles annab lapsevanem rühmaõpetajale perearsti tõendi ning teavitab lapse eripäradest, toitumisharjumustest, allergiast või sellest, kui laps vajab mingis osas erilist tähelepanu või on erivajadustega seoses mingid nõudmised/soovitused.

7. KOOSTÖÖ
Järve Lasteaia kodukord on täitmiseks lapsevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.
Koostöö alustamisel sõlmitakse kahepoolne kohakasutamise leping pere ja lasteaia vahel. Lasteaeda tuleb informeerida kui muutub lapse ja/või lapsevanema perekonnanimi, elukoht või kontakttelefon. Suhtlemiseks rühmapersonali ja lastevanemate vahel on rühmadel oma mobiilinumber: “Kiilikesed” – 588 79998, “Millimallikad” – 53233389, ”Viidikad” – 5048538 ja “Teokesed” – 588 72400 ning meili aadressid : kiilikesed@elva.ee, millimallikad@elva.ee, viidikad@elva.ee ja teokesed@elva.ee.
Lasteaiamaks tuleb tasuda iga kuu arvel näidatud kuupäevaks arve alusel Elva Vallavalitsuse arveldusarvele. Lasteaiamaksu tasumata jätmisel kahe kuu jooksul on vallavalitsusel õigus pöörduda võla sisse nõudmiseks inkassosse.
Lasteaia direktoril on vastavalt vajadusele õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade ajal, koolitustel osalemisel). Võimalusel teavitatakse asendustöötaja kasutamisest.
Riigipühade eelsel päeval on lasteaia tööaeg lühendatud kolme tunni võrra. Olenevalt kohal olevate laste arvust korraldatakse võimalusel valverühma töö. Valverühm töötab tavaliselt Millimallikate rühmas. Kui sel ajal on lasteaias korraga kaks või vähem last, korraldatakse toitlustamine kokkuleppel lapsevanemaga.
Lasteaias toimuvatest sündmustest saate teavet õpetajalt, rühma stendilt ja lasteaedade infosüsteemist www.eliis.ee
Ettepanekute tegemiseks, küsimuste korral ja probleemide lahendamiseks pöörduge oma rühma õpetaja, juhtkonna või hoolekogu esindaja poole.

/allkirjastatud digitaalselt/
Alina Pill
direktor