Õppekava

 

LASTEAIA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUSED
Lasteaia õppekava koostamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse 29.mai 2008.a määrus nr. 87) ja riikliku õppekava juurde kuuluvad õpetaja käsiraamatud: “Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad”, “Lapse arengu hindamine ja toetamine”, “Üldoskuste areng koolieelses eas” ja ”Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus”.
Järve Lasteaia õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on “Järve Lasteaia õppekava”, mille alusel toimub 2-7-aastaste laste õppe-ja kasvatustegevus.
Järve lasteaia õppekava on:
1. üldõpetuslik õppekava, üldõpetuse tuumaks on Mina ja keskkond
2. arendatav, õpetav, avatud, sõltumatu ja integreeritud
3. paindlik, vastavalt olukordadaele, võimalustele ja vajadustele muudetav, edasiarendatav ja täiustatav dokument.
Õppekava toetab lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja õpetamisel.