Tasud

Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamise korrast <https://www.riigiteataja.ee/akt/425112015040?leiaKehtiv> tulenevalt on alates 01.01.2021 on Elva Järve Lasteaia kohatasu 45 eurot kuus.

Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuuga. Lapse eest, kes alustab lasteasutuses koha kasutamist pärast 15. kuupäeva või lõpetab lasteasutuses koha kasutamise enne 15. kuupäeva, makstakse nende kuude eest 50% osalustasu määrast. Osalustasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.

Lapsevanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva linn ning lasteaias käib üheaegselt kolm või enam last, võib lapsevanem taotleda kolmanda ja iga järgneva lapse osalustasust vabastamist.

Lapse toidupäeva maksumus on 1.80 eurot.

Lapse puudumisest peab lapsevanem rühma teatama hommikul hiljemalt kell 09:00. Sellisel juhul arvatakse laps toidult maha järgmisest päevast.