Tasud

Seoses töötasu alammäära tõstmisega 500 euroni kuus tõusis Elva linnas lasteaiakoha tasu. Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamise korrast <https://www.riigiteataja.ee/akt/425112015040?leiaKehtiv> tulenevalt on lasteaiakoha tasu seotud töötasu alammääraga. Lasteaiakoha tasu on määratud olema 8% töötasu alammäärast ehk 1. jaanuarist 2018 on lasteaiakoha tasu Elva linnas 40 eurot kuus.

Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuuga. Osalustasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.

Lapsevanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva linn ning lasteaias käib üheaegselt kolm või enam last, võib lapsevanem taotleda kolmanda ja iga järgneva lapse osalustasust vabastamist.

Lapse toidupäeva maksumus on 1.80 eurot.

Lapse puudumisest peab lapsevanem rühma teatama hommikul hiljemalt kell 09:00. Sellisel juhul arvatakse laps toidult maha järgmisest päevast.